Hội nghị khách hàng thường niên 2018 - Bộ Tài Chính

Theo báo cáo của Cục Tin học và Thống kê Tài chính, năm 2017, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, triển khai xây dựng chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội các quốc gia trên thế giới.

Kết quả đánh giá của khối Doanh nghiệp cho thấy, Công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Hoàng là một trong nhưng DN trẻ có đóng không nhỏ trong việc cung cấp, hỗ trợ giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho các bộ, ban, ngành thuộc BTC. 

Cụ thể trong 05 năm qua triển khai thành công các dự án Bảo hành bảo trì phần mềm QL cán bộ năm 2013; xây dựng phần mềm Quản lý tài sản nhà nước năm 2013, Triển khai xây dựng phần mềm Đơn thiếu tố cáo năm 2015; triển khai nâng cấp phần mềm quản lý tài sản tài chính năm 2017;