Xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đầu tư: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Hà Tĩnh