Xây dựng lại Cổng thông tin điện tử V04 trên mạng diện rộng Bộ Công an

Chủ đầu tư: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an