Triển khai lắp đặt thiết bị đảm bảo hoạt động mạng liên lạc Cơ yếu và bảo mật mạng công nghệ thông tin trong Công an nhân dân - Cục viễn thông và cơ yếu

Chủ đầu tư: Cục An Ninh Điều Tra.