Phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính.

Chủ đầu tư: Cục Tin học và Thống Kê Tài chính