Nâng cấp, triển khai, cập nhật dữ liệu phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng ngành Tài chính.

 Chủ đầu tư: Cục Tin học và Thống Kê Tài chính