Mua sắm thiết bị cho hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu - Cục QLTT.

Chủ đầu tư: Cục Công Nghiệp.