Dịch vụ phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS và Quản lý, tổng hợp tài sản cố định.

 Chủ đầu tư: Cục Tin học và Thống Kê Tài chính