Cung cấp thiết bị công nghệ mô phỏng và Thiết bị công nghệ hỗ trợ

Chủ đầu tư: Trường Hải Quan Việt Nam