Cung cấp các module đóng gói phần mềm Cổng thông tin điện tử

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom