Cài đặt và triển khai các phần mềm ứng dụng và đào tạo

Chủ đầu tư: Cục An Ninh Điều Tra.