Đầu tư hệ thống phần mềm Báo điện tử

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án – Bộ Giáo dục và Đào tạo